Home > Onderwijs > Contact met ouders

Contact met ouders

Het Edison College vindt het belangrijk om goed contact te onderhouden met ouders/verzorgers. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders. In de brugklas komt de mentor een keer op huisbezoek. Naast een algemene ouderavond worden er tijdens het schooljaar enkele oudergespreksavonden georganiseerd. Ouders kunnen op deze avond het rapport van hun zoon of dochter met de docenten en/of de mentor bespreken.

Edison Flits voor ouders

Speciaal voor ouders/verzorgers heeft het Edison College een digitale nieuwsbrief; de Edison Flits. Deze nieuwsbrief biedt onder andere de belangrijke data en informatie en verslagen van activiteiten. De Edison Flits verschijnt op donderdag en wordt per e-mail verstuurd. Bekijk hier een voorbeeld van onze Edison Flits.

Online toegang tot behaalde cijfers, huiswerk en nog veel meer via Webportaal
Via het webportaal hebben de leerlingen en ouders/verzorgers online toegang tot de behaalde cijfers van de leerlingen. Zowel de leerlingen als de ouders/verzorgers krijgen een inlogcode voor het webportaal en kunnen op die manier de behaalde cijfers bekijken. Daarnaast is via het webportaal ook roosterinformatie, huiswerk en de registratie van aan- en afwezigheid te zien. Maar ook bijvoorbeeld foto’s van evenementen en verstuurde brieven. Zie ook de informatie in de schoolwiki.

Meepraten – meedenken
Ouders en leerlingen kunnen meedenken over de gang van zaken op school via de ouderraad, de deelraad, de ouderpanels, de leerlingenraad en de leerlingenpanels.
Twee keer per jaar vinden er gesprekken plaats met ouders over onderwijs, organisatie, structuur en de actuele stand van zaken. Ouders worden uitgenodigd om hierover mee te denken en te praten.

De ouderraad
De ouderraad behartigt de belangen van de leerlingen via de ouders. Zij zorgt voor een goede communicatie tussen ouders, directie en personeelsleden en tussen ouders onderling. Ouders kunnen ook vragen aan de ouderraad voorleggen. De leden van de ouderraad richten zich op het belang van alle leerlingen op school. De leden van de ouderraad kunnen ook een rol spelen in het contact tussen school en thuis. De ouderraad is te bereiken via ouderraad@edisoncollege.nl