Home > Schoolgids > Algemeen

Aanmelden van leerlingen

  Als je kiest voor het Edison college vind je hier het aanmeldformulier voor schooljaar 2021-2022 Edison aanmeldformulier 2021-2022 V2_LR WEB Aanmeldprocedure Bij de aanmelding ontvangen we een advies van de afleverende school; dit is voor ons een belangrijk advies.Daarnaast… Lees verder

Aansprakelijkheid en verzekeringen

  Schoolverzekeringen en aansprakelijkheid Let op! Nu VOG-breed De naam school heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering afgesloten.   Ongevallenverzekering Op grond van de ongevallenverzekering zijn de leerlingen verzekerd. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte)… Lees verder

Actief burgerschap

  Bij deelnemen aan de maatschappij hoort het begrip actief burgerschap. Om betrokken burgerschap bij leerlingen te stimuleren, laten de scholen hun leerlingen kennismaken met vrijwilligerswerk in de vorm van een maatschappelijke stage. Mede hierdoor leren ze verantwoordelijkheid dragen in… Lees verder

Anti-discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: ‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaaleconomisch milieu en fysieke verschijning’ Om discriminatie te voorkomen wordt… Lees verder

Begeleiding

De overgang van uw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot en ingrijpend. Dat geldt voor elk kind. Bijzonder op het Edison College is dat we die overgang zo gemakkelijk mogelijk maken. Een heel team begeleidt uw… Lees verder

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

CJG In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders. Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG… Lees verder

Foto- en filmopnames

Gebruik beeldmateriaal Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en… Lees verder

Het leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is opgesteld in overleg met de leerlingen. Het regelt de rechten en plichten van de leerlingen op de school. Bij de  leerlingenadminisratie ligt het leerlingenstatuut ter inzage…. Lees verder

Identiteit van het openbaar onderwijs

Wij zijn een openbare school voor voortgezet onderwijs. Wij staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing en respecteren ieders opvatting en passen dit toe in de dagelijkse praktijk. Wij verdiepen ons in mensen met verschillende cultuuropvattingen, verschillende afkomst of… Lees verder

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Communicatie gescheiden ouders   Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Soms… Lees verder

Inspectie van het onderwijs

Naast onze aandacht voor kwaliteit wordt de kwaliteit van het onderwijs ook getoetst door de Onderwijsinspectie. Inspecteurs voeren gesprekken met leerlingen, ouders, medewerkers en de directie. Uit het laatste inspectierapport van het Edison College komt het volgende naar voren: ‘De… Lees verder

Klachtenregeling

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar er kunnen ook klachten zijn over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie,… Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

De resultaten van het Edison College zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2693/Edison-College    … Lees verder

Samenwerkingsverband

Het  Samenwerkingsverband  is  in  het  kader  van  de  Wet  op  Passend  Onderwijs  verplicht  om  een  ondersteuningsplan  te  schrijven  voor  het  gehele  Samenwerkingsverband.  Hierin  worden  de  schoolondersteuningsprofielen  van  de  scholen  naast  elkaar  gelegd  en  wordt  bekeken  of  er  voor  alle  leerlingen… Lees verder

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel… Lees verder

Vakanties en schoolorganisatiedagen

Schooljaar 2021-2022 Start schooljaar 30 augustus 2021 Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021 Kerstvakantie 27  december 2021 t/m 7 januari  2022 Krokusvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 Paasmaandag 18 april 2022 Meivakantie 25 april t/m 8 mei 2022 Hemelvaart… Lees verder

Veilig Honk

Een Veilig Honk is een adres op verschillende fietsroutes van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is een leerling hulp bieden in geval van pech of als er andere hulp nodig is. Leerlingen kunnen op de adressen… Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

Overige schoolkosten Het Edison College ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom… Lees verder