Home > Schoolgids > Algemeen

Aanmelden van leerlingen

Je hebt je keuze voor een school gemaakt. En dan? Als je je keuze hebt gemaakt, vraag je leerkracht van groep 8 dan om het aanmeldingsformulier. Je kunt het hier ook downloaden Edison aanmeldformulier 2021-2022 V2_LR WEB Aanmeldprocedure De leerkracht van… Lees verder

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Aansprakelijkheid Daar waar leerlingen geacht worden onder toezicht van de school te staan, is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. De school kan aansprakelijk zijn indien iemand namens de school verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor… Lees verder

Actief burgerschap

  Bij deelnemen aan de maatschappij hoort het begrip actief burgerschap. Om betrokken burgerschap bij leerlingen te stimuleren, laten de scholen hun leerlingen kennismaken met vrijwilligerswerk in de vorm van een maatschappelijke stage. Mede hierdoor leren ze verantwoordelijkheid dragen in… Lees verder

Anti-discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: ‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaaleconomisch milieu en fysieke verschijning’ Om discriminatie te voorkomen wordt… Lees verder

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders. Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG en… Lees verder

Foto- en filmopnames

Wij maken regelmatig beelden van leerlingen die wij gebruiken op onze websites, social mediakanalen en drukwerk. Met het gebruiken van beeldmateriaal waarop uw kind staat, verwerken wij zijn/haar persoonsgegevens. Onze scholen zijn hiervoor verantwoordelijk. Omdat uw kind nog minderjarig is,… Lees verder

Het leelingenstatuut

Het leerlingenstatuut is opgesteld in overleg met de leerlingen. Het regelt de rechten en plichten van de leerlingen op de school. Bij de afdelingsleiders en de leerlingenadminisratie ligt het leerlingenstatuut ter inzage…. Lees verder

Identiteit van het openbaar onderwijs

Wij zijn een openbare school voor voortgezet onderwijs. Wij staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing en respecteren ieders opvatting en passen dit toe in de dagelijkse praktijk. Wij verdiepen ons in mensen met verschillende cultuuropvattingen, verschillende afkomst of… Lees verder

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Bij gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie is de ouder waar het kind woont wettelijk verplicht om de andere ouder te informeren. Los daarvan heeft ook de school een wettelijke verplichting om informatie aan de ouders te verstrekken…. Lees verder

Inspectie van het onderwijs

Naast onze aandacht voor kwaliteit wordt de kwaliteit van het onderwijs ook getoetst door de Onderwijsinspectie. Inspecteurs voeren gesprekken met leerlingen, ouders, medewerkers en de directie. Uit het laatste inspectierapport van het Edison College komt het volgende naar voren: ‘De… Lees verder

Intern begeleider

De overgang van uw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot en ingrijpend. Dat geldt voor elk kind. Bijzonder op het Edison College is dat we die overgang zo gemakkelijk mogelijk maken. Een heel team begeleidt uw… Lees verder

Klachtenregeling

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar er kunnen ook klachten zijn over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie,… Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

De resultaten van het Edison College zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2693/Edison-College De resultaten van Gymnasium Apeldoorn zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2695/Gymnasium-Apeldoorn De resultaten van de Koninklijke Scholengemeenschap zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2692/Koninklijke-Scholengemeenschap  … Lees verder

Samenwerkingsverband

Het  Samenwerkingsverband  is  in  het  kader  van  de  Wet  op  Passend  Onderwijs  verplicht  om  een  ondersteuningsplan  te  schrijven  voor  het  gehele  Samenwerkingsverband.  Hierin  worden  de  schoolondersteuningsprofielen  van  de  scholen  naast  elkaar  gelegd  en  wordt  bekeken  of  er  voor  alle  leerlingen… Lees verder

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk… Lees verder

Vakanties en schoolorganisatiedagen

Schooljaar 2020-2021 Start schooljaar 31 augustus 2020 Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 Kerstvakantie 21  december 2020 t/m 3 januari  2021 Krokusvakantie 22 t/m 26 februari 2021 Paasmaandag 5 april 2021 Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021 Hemelvaart 13… Lees verder

Veilig Honk

Een Veilig Honk is een adres op verschillende fietsroutes van en naar school. Het doel van een Veilig Honk is een leerling hulp bieden in geval van pech of als er andere hulp nodig is. Leerlingen kunnen op de adressen… Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

Overige schoolkosten Het Edison College ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom… Lees verder