Home > Schoolgids > Algemeen > Klachtenregeling

Klachtenregeling

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar er kunnen ook klachten zijn over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of de begeleiding van leerlingen. Meestal kunnen klachten in onderling overleg tussen leerling, ouders, docenten of de schoolleiding afgehandeld worden, eventueel na inschakeling van één van de vertrouwenspersonen. Soms lukt het niet een oplossing binnen de school te vinden. Er is dan de mogelijkheid een klacht in te dienen op basis van de door het bestuur vastgestelde klachtenregeling.  De behandeling van de klacht vindt plaats door het bestuur of door een externe klachten commissie. Er wordt wel van uit gegaan dat eerst binnen de school is gezocht naar een oplossing. De klager kan zich eerst melden bij de contactpersoon van de school. De contactpersoon gaat na of de klager geprobeerd heeft de problemen met de aangeklaagde of de schoolleiding op te lossen. Deze kan de klager in overweging geven, afhankelijk  van de ernst van de zaak, geen klacht in te dienen, de klacht in te dienen bij het bestuur of de externe klachtencommissie, of aangifte te doen bij politie/justitie. De contactpersoon kan daarin ook begeleiding bieden of doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Contactpersoon:

M.Harthoorn@veluwseonderwijsgroep.nl

Het zou kunnen dat de klager geen contact wil opnemen met de contactpersoon, omdat de contactpersoon werkzaam is op de school. Voor die situatie kan de klager zich melden bij een (externe) vertrouwenspersoon. De taak van de externe vertrouwenspersoon is gelijk aan die van de contactpersoon. Ook kan de vertrouwenspersoon aanbieden te bemiddelen als deze denkt dat dit tot een oplossing kan leiden. Vertrouwenspersonen Als er sprake is van een klacht in het kader van seksuele intimidatie, dan is de externe vertrouwenspersoon:

Mw. Y. Bos,

GGD Gelre-IJssel,

Deventerstraat 43,

7311 LV te Apeldoorn,

T 088 – 44 33 000.

Als er sprake is van een andere klacht dan bovengenoemd:

Gerard Dijkstra
Buro Konfidi Vertrouwenspersonen
06-55183368
info@konfidi.nl