Home > Schoolgids > Algemeen > Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Overige schoolkosten

Het Edison College ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage bestaat uit een vast gedeelte (voor alle leerlingen hetzelfde) en een variabel, onderwijs gerelateerd gedeelte. Deze bijdrage wordt jaarlijks in overleg met de ouders in de medezeggenschapsraad vastgesteld. Het vaste deel van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van activiteiten die een aanvulling vormen op het onderwijs en waarvoor de school geen geld van de overheid ontvangt. Door de inkomsten uit de ouderbijdrage zijn we in staat extra activiteiten voor alle leerlingen te organiseren. Bijvoorbeeld sportdagen, het gebruik van kluisjes, ouderavonden, inloopuren en activiteiten van de leerlingenraad. Het stimuleren van klassenuitjes, de deelname aan culturele activiteiten en het kopen van een cadeautje voor eindexamenleerlingen wordt mede mogelijk gemaakt door de ouderraad. Voor hun werk is ook een kleine bijdrage in de ouderbijdrage opgenomen. Wij doen dan ook, mede vanuit het oogpunt van collectiviteit, een dringend beroep op u om de ouderbijdrage te betalen.

Extra activiteiten – algemene excursies

Algemene excursies die samenhangen met het vakkenpakket vormen een onderdeel van het verplichte lesprogramma. De kosten van de kennismakingsactiviteiten, van het busvervoer en de entreegelden worden ook door het vrijwillige en onderwijs-gerelateerde deel van de ouderbijdrage gedekt. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de opleiding, het leerjaar en het vakkenpakket. Zonder uw bijdrage lukt het de school niet de excursies te organiseren.

Extra activiteiten – vak excursies

Vakgebonden excursies die samenhangen met het vakkenpakket vormen onderdeel van het verplichte lesprogramma. De kosten van het busvervoer en de entreegelden worden ook door het vrijwillige onderwijs gerelateerde deel van de ouderbijdrage gedekt. De hoogte van de kosten is eveneens afhankelijk van de opleiding, het leerjaar en het vakkenpakket.