Home > Schoolgids > Informatie voor ouders

Aanmelden van leerlingen

woensdag 22 januari 2020

Wanneer de leerling een school in het voortgezet onderwijs heeft gekozen, meldt deze leerling zichzelf aan bij de school. Naast het aanmeldformulier van de leerling ontvangen wij ook het advies van de basisschool. De leerkracht van groep 8 kent de… Lees verder

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Aansprakelijkheid Daar waar leerlingen geacht worden onder toezicht van de school te staan, is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. De school kan aansprakelijk zijn indien iemand namens de school verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor… Lees verder

Gebruik van foto- en filmopnames

Wij maken regelmatig beelden van leerlingen die wij gebruiken op onze websites, social mediakanalen en drukwerk. Met het gebruiken van beeldmateriaal waarop uw kind staat, verwerken wij zijn/haar persoonsgegevens. Onze scholen zijn hiervoor verantwoordelijk. Omdat uw kind nog minderjarig is,… Lees verder

Het leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen op de school. Het is opgesteld in overleg met de leerlingen. Bij de afdelingsleiders en de leerlingenadministratie ligt het leerlingenstatuut ter inzage…. Lees verder

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie

dinsdag 24 november 2020

Bij gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie is de ouder waar het kind woont wettelijk verplicht om de andere ouder te informeren. Los daarvan heeft ook de school een wettelijke verplichting om informatie aan de ouders te verstrekken…. Lees verder

Invulling onderwijstijd

woensdag 22 januari 2020

Op het Edison College wordt gewerkt met een 70 minuten rooster. Lessentabel 20-21… Lees verder

Klachtenregeling

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar er kunnen ook klachten zijn over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie,… Lees verder

Lesuitval

woensdag 4 september 2019

Medezeggenschapsraad (MR)

woensdag 4 september 2019

Deelraad Edison College Een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en docenten heeft ongeveer elke maand een vergadering met iemand van de schoolleiding, meestal mijnheer Meijer. Die vertegenwoordiging wordt op het Edison College Deelraad genoemd. In die Deelraad worden de plannen van… Lees verder

Schooltijden

woensdag 4 september 2019

Bij de start van het schooljaar ontvangen de leerlingen het lesrooster met het wekelijkse aantal lesuren. Dit lesrooster kan gedurende het schooljaar veranderen. De officiële schooltijden liggen tussen 07.45 uur en 16.30 uur. Incidentele lokaal- en roosterwijzigingen maken wij bekend… Lees verder

Stichting Leergeld Apeldoorn

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk… Lees verder

Vakanties en vrije dagen

woensdag 4 september 2019

Schoolvakanties van schooljaar 2019-2020   Vakantie Datum Start schooljaar 31 augustus 2020 Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021 Paasmaandag  5 april 2021 Meivakantie (incl. Konings- en… Lees verder

Verzuimbeleid

woensdag 4 september 2019

Verzuimbeleid 2020-2021 Verzuimbeleid op het Edison College. Op het Edison College hebben leerlingen een fijne schooltijd , behalen zij het diploma dat past bij hun talenten en leren zij zelfstandig te functioneren in de samenleving. Als ouder mag u er… Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

De school ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor de financiering van ons brede aanbod van bijzondere en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet. Daarom vragen wij een… Lees verder