Verzuimbeleid

woensdag 4 september 2019

Verzuimbeleid op het Edison College.

Op het Edison College hebben leerlingen een fijne schooltijd , behalen zij het diploma dat past bij hun talenten en leren zij zelfstandig te functioneren in de samenleving.
Als ouder mag u er vanuit gaan dat uw kind veilig op school zit en als school vinden we het belangrijk dat uw kind er is.

De mentor
De mentor is voor de leerling de contactpersoon tussen school en thuis. Hij spreekt wekelijks met leerlingen, o.a. ook over verzuim. Bij langdurig of zorgwekkend verzuim heeft hij contact met thuis om dit met ouders te bespreken.

De verzuimcoördinator
De school heeft een verzuimcoördinator. Deze controleert dagelijks het verzuim, registreert gegevens en verstrekt verzuimformulieren. Indien nodig neemt de verzuimcoördinator contact op met ouders/verzorgers. Een verzuimformulier is ook te downloaden van de website.

Afwezigheid wegens bezoek arts, familieomstandigheden, enz.
Een verzoek voor verlof, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, tandarts of een bruiloft, moet minimaal twee dagen van tevoren via het standaardformulier verzuim worden ingediend. Bij voorkeur wordt dit soort afspraken na schooltijd gepland.

Afwezigheid wegens ziekte
Ziekte, of een andere plotselinge reden voor verzuim, moet voor 08.10 uur telefonisch worden doorgegeven door de ouders/verzorgers aan de receptie (telefoon 055 – 533 24 92). Ouders krijgen deze melding bevestigd, met als bijlage een betermeldformulier. Bij terugkomst op school moet de schriftelijke betermelding, ondertekend door één van de ouders/verzorgers, bij de receptie worden ingeleverd. Voor deze schriftelijke betermelding kunt u ook het standaardformulier verzuim gebruiken.
Voor leerlingen die veelvuldig of langdurig ziek thuis zijn, hebben we het protocol “Zorgwekkend ziekteverzuim”, waarin de samenwerking tussen school, de schoolarts en leerplicht staat beschreven.

Ziek worden op school
Leerlingen die tijdens een schooldag ziek worden, melden zich af bij de verzuimcoördinator (opvanglokaal). Deze neemt contact op met de ouders/verzorgers en geeft een verzuimformulier mee aan de leerling. Bij terugkomst op school moet het verzuimformulier ingevuld en ondertekend door één van de ouders/verzorgers ingeleverd worden bij de receptie.

Onbekende afwezigheid
Wanneer een leerling enkele of meerdere uren onbekend afwezig is, zal hij/ zij deze dubbel moeten inhalen. Wanneer een leerling langere tijd zonder toestemming afwezig is, zal nadat de mentor contact met ouders hierover heeft gehad, de afdelingsleider melding doen bij de leerplichtambtenaar. In afwachting van het onderzoek door de leerplichtambtenaar wordt het verzuim voorlopig opgevat als ongeoorloofd verzuim.

Extra verlof
Voor extra verlof buiten de reguliere schoolvakanties moet door de ouders/verzorgers vooraf
schriftelijk toestemming worden gevraagd via de afdelingsleider. De regels voor extra verlof zijn voor alle scholen in het voortgezet onderwijs in Apeldoorn gelijk. Deze regels zijn op verzoek te verkrijgen via de school en te vinden op het webportaal.

Te laat.

Wanneer een leerling te laat op school/ in de les is, meldt hij/zij zich bij de receptie voor een te-laatbriefje. Met dit briefje kan de leerling de les in. De volgende lesdag meldt hij/zij zich een half uur voor de eerste les op school.
Wanneer een leerling 5 keer te laat is gekomen, worden ouders/ verzorgers hierover schriftelijk bericht. Wanneer een leerling 10 keer te laat is gekomen, krijg hij/zij gedurende 5 een vierkant rooster voor de duur van 5 lesuren. Dit betekent dat de leerling van 08.15 uur tot 16.30 volledig op school is. Ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Dezelfde maatregel geldt als een leerling 15x te laat is gekomen.

 

Standaardformulier verzuim sept. 2019