Verzuimbeleid

Op het Edison College hebben leerlingen een fijne schooltijd , behalen zij het diploma dat past bij hun talenten en leren zij zelfstandig te functioneren in de samenleving.

Als ouder mag u er vanuit gaan dat uw kind veilig op school zit en als school vinden we het belangrijk dat uw kind er is.

De mentor/coach is voor de leerling de contactpersoon tussen school en thuis. Hij spreekt wekelijks met leerlingen, o.a. ook over verzuim. Bij langdurig of zorgwekkend verzuim heeft hij contact met thuis om dit met ouders te bespreken.

De school heeft een verzuimcoördinator. Deze controleert dagelijks het verzuim, registreert gegevens en verstrekt verzuimformulieren. Indien nodig neemt de verzuimcoördinator contact op met ouders/verzorgers. Een verzuimformulier is ook te downloaden via de website.

Verlof aanvragen:

Een verzoek voor verlof, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, tandarts of een bruiloft, moet minimaal twee dagen van tevoren via het standaardformulier verzuim worden ingediend. Bij voorkeur wordt dit soort afspraken na schooltijd gepland. Het benodigde formulier is af te halen bij de receptie of in lokaal 235. Ook kunt u het downloaden vanaf deze site.
Verlofverzoeken voor meer dan 1 schooldag moeten worden ingediend bij de betreffende afdelingsleider. (zie ook ‘extra verlof’)

Ziekte:

Afwezigheid wegens ziekte, of een andere plotselinge reden voor verzuim, moet tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch aan ons worden doorgegeven door de ouders/verzorgers
(telefoon 055 – 533 24 92, Kiesnummer 1.). Ouders krijgen deze melding via e-mail bevestigd, met als bijlage een betermeldingsformulier. Bij terugkomst op school moet de schriftelijke betermelding, ondertekend door één van de ouders/verzorgers,  bij de receptie of in lokaal 235 worden ingeleverd. Voor deze schriftelijke betermelding kunt u ook  het standaardformulier verzuim gebruiken. Voor leerlingen die veelvuldig of langdurig ziek thuis zijn, hebben we het protocol “Zorgwekkend ziekteverzuim”, waarin de samenwerking tussen school, de schoolarts en leerplicht staat beschreven.

Ziek worden op school

Leerlingen die tijdens een schooldag ziek worden, melden zich af bij de verzuimcoördinator (lokaal 235). Deze neemt contact op met de ouders/verzorgers en geeft een verzuimformulier mee aan de leerling. Bij terugkomst op school moet het verzuimformulier ingevuld en ondertekend door één van de ouders/verzorgers ingeleverd worden bij de receptie of in lokaal 235

Onbekende afwezigheid:

Wanneer een leerling enkele of meerdere uren onbekend afwezig is, zal hij/zij deze dubbel moeten inhalen. Wanneer een leerling langere tijd zonder toestemming afwezig is, zal nadat de mentor contact met ouders hierover heeft gehad, de afdelingsleider melding doen bij de leerplichtambtenaar. In afwachting van het onderzoek door de leerplichtambtenaar wordt het verzuim voorlopig opgevat als ongeoorloofd verzuim.

 Extra verlof:

Voor extra verlof buiten de reguliere schoolvakanties moet door de ouders/verzorgers vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd via de afdelingsleider.  De regels voor extra verlof zijn voor alle scholen in het voortgezet onderwijs in Apeldoorn gelijk. Deze regels zijn op verzoek te verkrijgen via de school en te vinden op het webportaal.

 Te-laat:

Onze school kent 2 vormen van te-laatkomen:

1: Geoorloofd te laat
2: Ongeoorloofd te laat.

1.: Geoorloofd te laat:

Dit wordt als zodanig geregistreerd als er een gegronde reden kenbaar wordt gemaakt door ouders/verzorgers van de leerling.
De leerling meldt zich bij aankomst op school bij de receptie (voor 09.00 uur) of in lokaal 235 (na 09.00 uur) om een briefje te krijgen als toegangsbewijs voor de les.

2.: Ongeoorloofd te laat:

De leerling meldt zich , indien vóór 09.00 uur, bij de receptie. Na dat tijdstip in lokaal 235. Als blijkt dat de reden van het te-laatkomen niet plausibel is wordt dit genoteerd als ‘ongeoorloofd te laat’. De leerling krijgt een briefje als toegangsbewijs voor de les. Tevens wordt de leerling aangezegd zich de volgende schooldag  een ½ uur voor lesaanvang te melden. Hierdoor wordt het ‘ongeoorloofd te laat’ als afgehandeld geregistreerd. Indien de leerling zich niet aan deze afspraak heeft gehouden volgt er een herkansing voor de dag daarop.
Mocht het zo zijn dat het ½ uur eerder melden weer niet gelukt is wordt de leerling uitgenodigd voor 2 uur nakomen op school. Na 5x ongeoorloofd te laat geweest te zijn krijgen ouders/verzorgers een brief van school waarin duidelijk wordt gemaakt dat we graag willen dat het te-laatkomen stopt.
Mocht de ‘teller’ op 9x ongeoorloofd te laat komen te staan ,zijn we genoodzaakt de leerling voor 5 schooldagen een vierkant rooster te laten volgen.

 

Standaardformulier verzuim sept. 2018