Verzuimbeleid

woensdag 4 september 2019

Op het Edison College hebben leerlingen een fijne schooltijd, behalen zij het diploma dat past bij hun talenten en leren zij zelfstandig te functioneren in de samenleving.
Als ouder mag u er vanuit gaan dat uw kind veilig op school zit en als school vinden we het belangrijk dat uw kind er is.

De coach
De coach is voor de leerling de contactpersoon tussen school en thuis. Hij spreekt wekelijks met leerlingen, o.a. ook over verzuim. Bij ziekte of afwezigheid heeft hij contact met thuis om dit met ouders te bespreken.

De verzuimcoördinator
De school heeft een verzuimcoördinator. Deze controleert dagelijks het verzuim, registreert gegevens en verstrekt verzuimformulieren. Indien nodig neemt de verzuimcoördinator contact op met ouders/verzorgers. Een verzuimformulier is ook te downloaden van de website. De verzuimcoördinator zit in het opvanglokaal (2.35)

Afwezigheid wegens bezoek arts, familieomstandigheden, enz.
Een verzoek voor verlof, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, tandarts of een bruiloft, moet minimaal twee dagen van tevoren via het verzuimformulier worden ingediend bij de verzuimcoördinator. Bij voorkeur wordt dit soort afspraken na schooltijd gepland.

Afwezigheid wegens ziekte
Ziekte, of een andere plotselinge reden voor verzuim, moet voor 08.10 uur telefonisch worden doorgegeven door de ouders/verzorgers aan de receptie (telefoon 055 – 533 24 92). Ouders krijgen deze melding bevestigd, met als bijlage een betermeldformulier. Bij terugkomst op school moet de schriftelijke betermelding, ondertekend door één van de ouders/verzorgers, bij de receptie worden ingeleverd. Voor deze schriftelijke betermelding kunt u ook het verzuimformulier (zie onderaan deze pagina) gebruiken.

Voor leerlingen die veelvuldig of langdurig ziek thuis zijn, hebben we het volgende protocol:

  1. Bij kortdurend ziekteverzuim informeert de coach naar de reden en de verwachte duur.
  2. Wanneer een leerling voor de 4e keer in 12 weken wordt ziekgemeld, of wanneer een leerling meer dan 7 aaneengesloten schooldagen ziek is, vindt er een verzuimgesprek plaats met leerling en ouders door de coach. Ditzelfde gebeurt bij opvallend ziekteverzuim (bv. steeds op dezelfde dag ziek, regelmatig 3 dagen ziek) De coach informeert de ouders over de vervolgprocedure bij voortduring van het ziekteverzuim. De coach noteert de gemaakte afspraken in het dossier van de leerling en stelt de verzuimcoördinator op de hoogte.
  3. Bij onvoldoende verbetering wordt de leerling, in overleg met ouders, aangemeld bij de jeugdarts. Wanneer ouders niet instemmen, wordt het verzuim aangemeld bij Leerlicht.
  4. De jeugdarts analyseert de achterliggende problematiek en maakt samen met leerling, ouders en school een ‘plan van aanpak’.
  5. Indien het ‘plan van aanpak’ niet wordt opgevolgd, wordt dit gemeld bij Leerplicht.

Ziek worden op school
Leerlingen die tijdens een schooldag ziek worden, melden zich af bij de verzuimcoördinator. Deze neemt contact op met de ouders/verzorgers en geeft een verzuimformulier mee aan de leerling. Bij terugkomst op school moet het verzuimformulier ingevuld en ondertekend door één van de ouders/verzorgers, ingeleverd worden bij de receptie.

Bijzonder verlof
Voor bijzonder verlof, langer dan een dag, buiten de reguliere schoolvakanties moet door de ouders/verzorgers vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd via de afdelingsleider. De regels voor extra verlof zijn voor alle scholen in het voortgezet onderwijs in Apeldoorn gelijk. Deze regels zijn op verzoek te verkrijgen via de school.

Onbekende afwezigheid
Wanneer een leerling enkele of meerdere uren onbekend afwezig is, zal hij/ zij deze dubbel moeten inhalen. Wanneer een leerling 9 uur of meer zonder toestemming afwezig is worden ouders en leerling uitgenodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. Dit gesprek vindt plaats op school.  Indien de leerling daarna opnieuw ongeoorloofd afwezig is, wordt een officiële melding gedaan bij Leerplicht.

Te laat
Wanneer een leerling te laat op school/ in de les is, meldt hij/zij zich bij de receptie voor een te-laatbriefje. Met dit briefje kan de leerling de les in. De volgende lesdag meldt hij/zij zich, indien sprake van ongeoorloofd te laat,  een half uur voor de eerste les op school.

Wanneer een leerling 5 keer te laat is gekomen, worden ouders/ verzorgers hierover schriftelijk bericht. Wanneer een leerling 10 keer te laat is gekomen, krijg hij/zij gedurende 5 dagen een vierkant rooster voor de duur van 5 lesdagen. Dit betekent dat de leerling van 08.15 uur tot 16.30 volledig op school is. Ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Bij 12 x ongeoorloofd te laat wordt de leerling, samen met zijn ouders, opgeroepen voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. Dat gesprek vindt plaats op school. Als een leerling daarna nog ongeoorloofd te laat komt, wordt Leerplicht opnieuw op de hoogte gebracht.