Home > Schoolgids > Onze school > Onderwijsprogramma

Onderwijsprogramma

woensdag 4 september 2019

Leerjaar 1

De leerlingen zijn geplaatst in een basis-/kadergroep of in een kader-/mavogroep. De leerlingen hebben les in een Leerstraat: in een gang in de school heeft iedere groep voor de theorievakken een eigen stamlokaal. Dit zorgt voor een veilige, vertrouwde sfeer. In dit lokaal wordt op verschillende niveaus lesgegeven. Bijvoorbeeld: een basisleerling heeft les op basisniveau, maar waar mogelijk krijgt hij/zij leerstof en toetsen op kaderniveau en/of mavoniveau.

In leerjaar 1 maken de leerlingen kennis met de drie profielen PIE (techniek), D&P en HBR. Deze praktijklessen noemen we Vakmanschap. In de loop van het jaar maken de leerlingen een keuze voor één van de drie profielen.

De leerling wordt hierin begeleid door een persoonlijke
coach. Die bespreekt met de leerling en de ouders hoe het gaat. Dit heet Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) De coach komt in het eerste leerjaar op huisbezoek. Hij zorgt voor persoonlijke aandacht, zodat de leerling goed in zijn vel zit en gemotiveerd blijft om zijn
doelen te bereiken.

 

Leerjaar 2

In leerjaar 2 zijn de leerlingen ook geplaatst in een basis-/kaderklas of een kader-/mavoklas. De werkwijze in leerjaar 2 is identiek aan de werkwijze in leerjaar 1. In leerjaar 2 krijgen de leerlingen een uitbreiding van het vakkenpakket met de vakken, Duits, biologie, natuur-/
scheikunde en economie.

In leerjaar 2 hebben de leerlingen een keuze gemaakt voor één van de drie profielen (PIE, D&P, HBR). Ze hebben dus het hele jaar les in hetzelfde profiel. Mocht in de loop van het jaar blijken dat de leerling een verkeerde keuze heeft gemaakt, dan kan in overleg met de decaan nog gewijzigd worden van profiel.

Tijdens het tweede leerjaar wordt één van de keuzedelen van het gekozen profiel al behandeld en afgesloten. Hiermee is een keuzedeel voor het examen afgesloten.

Aan het eind van de tweede klas, maken de kader- en basisleerlingen een definitieve keuze voor een profiel en hierbij kiezen ze de keuzedelen bij het profiel en de bijbehorende theorievakken. De leerlingen die doorstromen naar mavo maken een keus uit de sportroute, havoroute of een beroepsgerichte route. Kiest de leerling voor een beroepsgerichte route, dan moet uit één van de bovengenoemde profielen gekozen worden. Ook de vmbo-kaderleerling kan kiezen voor de sportroute (zie leerjaar 3 en 4 mavo). Dit betekent dat zij 3 uur extra onderwijs krijgen.

 

Leerjaar 3 & 4

Kader en basis

In lerjaar 3 vmbo basis/kader is de werkwijze hetzelfde als in de onderbouw, de leerlingen werken ook hier in een leerstraat, per vak op eigen niveau. De leerstraat bestaat niet meer uit meerdere stamlokalen, maar uit vaklokalen. Leerlingen van de kaderopleiding hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de sportroute (zie leerjaar 3 en 4 mavo-plus)

De leerlingen in leerjaar 4 van vmbo basis en kader vervolgen hun lessen binnen het door hen gekozen profiel en doen hier examen in.

 

Leerjaar  3 & 4

Mavo-plus

In leerjaar 3 mavo werken leerlingen in een stamlokaal. De werkwijze blijft hetzelfde als in de onderbouw. De leerlingen volgen de sportroute of de beroepsgerichte route. Aan het eind van het leerjaar wordt een keuze gemaakt voor het voortzetten van de gekozen route (sport en beroepsgerichte route) of voor de theoretische route, waarbij ze een extra (zevende) vak kiezen.

 

Leerroutes Mavo

Sportroute

In de bovenbouw van de mavo hebben de leerlingen 3 lesuren etra sport per week. In deze lessen leren zij hoe je een training moet geven een voeren zij samen met MBO-leerlingen opdrachtebn uit. Zoals het organiseren van sportactiviteiten voor (basis)scholen. Als de sportroute met succes afgerond is, kan de leerling zonder toelatingsexamen doorstromen naar naar ROC sport en bewegen of CIOS Arnhem. Dit geldt ook voor leerlingen die vanuit kader de sportroute hebben gevolgd.

 

Beroepsgerichte route

In de bovenbouw van de mavo volgen de leerlingen 3 lesuren binnen de vmbo-profielen, Pie, HBR od D&P. In het 4e leerjaar kunnen de leerlingen hier examen in doen.

 

Theoretische route

In leerjaar 4 van de mavo kunne leerlingen een extra theorievak kiezen, ze hebben dan geen extra sport of beroepsgericht vak. Deze route geeft een betere kans op doorstroning naar havo.

De leerlingen van 4 mavo hebben gekozen voor:

  • Sportroute (6 vakken + sport)
  • Beroepsgerichte route ( 6 vakken + beroepsgericht vak)
  • Theoretische route (7 vakken)

De theoretische route geeft een betere kans op doorstroming naar de havo.

 

ISK

Binnen het Edison college hebben wij een internationale schakelklas (ISK). De ISK is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar die het Nederlands niet als moedertaal hebben en minder dan twee jaar in Nederland wonen. Voordat zij met succes een vervolgopleiding kunnen volgen is het eerste doel dat zij voldoende Nederlands spreken. Naast de veel lessen Nederlands krijgen zij ook andere vakken zoals rekenen, M&M en beeldende vorming.

Ook moeten de leerlingen natuurlijk wegwijs worden gemaakt in de Nedrlandse cultuur en samenleving. Het onderwijs, maar ook de omgang met andere mensen en gewoontes in dit land. Denk bijvoorbeeld aan een zeer basale zaken als verkeersregels, de bus pakkenm een formulier invullen, boodschappen doen etc. Na de ISK volgt iedere leerling een vervolgopleiding die bij hem/haar past. Dat kan bijvoorbeeld vmbo, mbo of vavo zijn.

 

Huiswerkbegeleiding

Leerlingen kunnen onder begeleiding van medewerkers van het Edison college begeleid worden in hun huiswerk. Aan deze huiswerkbegeleiding zijn geen kosten verbonden. Het Edison college beoordeelt of een leerling in aanmerking komt voor deze vorm van ondersteuning.