Home > Schoolgids

Medezeggenschapsraad (MR)

Deelraad Edison College Een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en docenten heeft ongeveer elke maand een vergadering met iemand van de schoolleiding, meestal mijnheer Meijer. Die vertegenwoordiging wordt op het Edison College Deelraad genoemd. In die Deelraad worden de plannen van… Lees verder

Missie van onze school

Op het Edison College is iedereen welkom, ongeacht geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid of huidskleur. De school straalt dit ook uit. Leerlingen, medewerkers en ouders zijn nauw met elkaar verbonden.We staan midden in de maatschappij, zijn innovatief en we leren door… Lees verder

Onderwijsprogramma eerste twee jaren

Leerjaar 1 De leerlingen zijn geplaatst in een basis-/kadergroep of in een kader-/mavogroep. De leerlingen hebben les in een Leerstraat: in een gang in de school heeft iedere groep voor de theorievakken een eigen stamlokaal. Dit zorgt voor een veilige,… Lees verder

Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

Ouders en leerlingen kunnen meedenken over de gang van zaken op school via de ouderraad, de deelraad en de leerlingenraad. Daarnaast worden er in de school leerlingenpanels en ouderpanels georganiseerd…. Lees verder

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs officieel van kracht. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, georganiseerd is. Bijvoorbeeld: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing of inzet van hulpmiddelen. In… Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

maandag 1 oktober 2018

De resultaten van het Edison College zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2693/Edison-College De resultaten van Gymnasium Apeldoorn zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2695/Gymnasium-Apeldoorn De resultaten van de Koninklijke Scholengemeenschap zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2692/Koninklijke-Scholengemeenschap… Lees verder

Samenwerkingsverband

maandag 1 oktober 2018

Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband 25-05 opgericht. Alle schooldirecties en besturen hebben de volgende uitgangspunten onderschreven: We vangen gezamenlijk alle leerlingen op. Iedere school biedt… Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs officieel van kracht. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, georganiseerd is. Bijvoorbeeld:extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing of inzet van hulpmiddelen. In… Lees verder

Schooltijden

Bij de start van het schooljaar ontvangen de leerlingen het lesrooster met het wekelijkse aantal lesuren. Dit lesrooster kan gedurende het schooljaar veranderen. De officiële schooltijden liggen tussen 07.45 uur en 16.30 uur. Incidentele lokaal- en roosterwijzigingen maken wij bekend… Lees verder