Home > Wiki > Medezeggenschap

Medezeggenschap

Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de drie scholen voor openbaar onderwijs te Apeldoorn. Aan het Edison College is een deelraad verbonden. Deze deelraad bestaat uit een ouder-/leerlinggeleding en een personeelsgeleding. De deelraad adviseert de schoolleiding over bijvoorbeeld lessentabellen, organisatiestructuur en onderwijskundige visie en heeft op andere punten instemmingsrecht.