Home > Wiki > ons onderwijs > Onderwijswaliteit

Onderwijswaliteit

Op het Edison College is continu aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Jaarlijks analyseren wij onze onderwijsresultaten en stellen wij verbeterpunten vast. Periodiek wordt een tevredenheidsmeting uitgevoerd onder leerlingen, ouders en personeel. De school stelt jaarlijks een plan op. Vanuit dit plan maken de kernteams een jaarplan om te kunnen sturen op de onderwijsontwikkelingen en verbeteringen. Drie keer per jaar legt de school aan het bestuur verantwoording af over de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsprocessen en de resultaten.

Slagingspercentages van het schooljaar 2014 – 2015 per opleiding:
HTL 100%,
havo 86,5%,
mavo 96,5%,
vmbo kaderberoepsgericht 96,3%,
vmbo basisberoepsgericht 98,9%.