Home > Wiki > Passend onderwijs

Passend onderwijs

Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband 25-05 opgericht. Alle schooldirecties en besturen hebben de volgende uitgangspunten onderschreven:

  • We vangen gezamenlijk alle leerlingen op.
  • Iedere school biedt een zo breed en diep mogelijk ondersteuningsaanbod en dezelfde basisondersteuning aan.
  • We dragen in het reguliere onderwijs gezamenlijk zorg voor een optimale verdeling van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
  • We laten een loket functioneren als toewijzingscommissie voor extra ondersteuning op de school waarop de leerling zit of plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs.
  • Voor schooljaar 2015-2016 (overgangsjaar) verdelen we de beschikbare middelen op basis van de huidige verdeling van de Leerling Gebonden Financiering.
  • We richten een zeer kleine bovenschoolse schakelvoorziening in die leerlingen tijdelijk opvangt als de school handelingsverlegen is.

Uitgangspunt: organiseer passend onderwijs in het reguliere onderwijs als het kan, in het speciaal onderwijs als het moet. Iedere leerling krijgt dus in principe op elke school de juiste basisondersteuning.
Wanneer een leerling bijvoorbeeld dyslectisch is, krijgt deze op het Edison College begeleiding. Voor meer specialistische hulp en extra ondersteuning hebben de scholen onderling afspraken gemaakt. De scholen binnen het samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor een volledig dekkend ondersteuningsaanbod.
In het Schoolondersteuningsprofiel Edison College staat uitgebreid beschreven welke basisondersteuning en extra ondersteuning het Edison College aanbiedt.