Home > Wiki > ons onderwijs

40-minuten lesrooster

Drie keer per jaar zijn er rapportvergaderingen. Om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen, werken we met 40-minuten roosters op deze vergaderdagen. Alle lessen tot en met het 7e uur kunnen hierdoor gewoon doorgaan, alleen is elk lesuur 10 minuten korter…. Lees verder

Begeleiding voor leerlingen

De mentor kan via de afdelingsleider begeleiding aanvragen voor een leerling. Het gaat vooral om leerlingen met een leerstoornis, zoals dyslexie, dyscalculie, een achterstand op taalgebied, maar ook om leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel gebied. De orthopedagogen nemen, indien nodig,… Lees verder

Communicatie

De ouderraad volgt de school en adviseert de school over verbetering van de communicatie tussen school en ouders… Lees verder

Contact thuis – school

Het Edison College vindt het belangrijk goed contact te onderhouden met ouders/verzorgers. De mentor/studiecoach is het eerste aanspreekpunt voor ouders. In de brugklas komt hij of zij een keer op huisbezoek. Naast een algemene ouderavond worden er tijdens het schooljaar… Lees verder

Culturele activiteiten

Voor elk leerjaar worden er culturele activiteiten georganiseerd. Zo zijn er muziek-, dans-, toneel- en filmvoorstellingen. De docenten van het vak CKV organiseren nog andere culturele activiteiten. Leerlingen bezoeken ook voorstellingen in Orpheus Apeldoorn en volgen workshops bij Markant. Er… Lees verder

De ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de leerlingen via de ouders. Zij zorgt voor een goede communicatie tussen ouders, directie en personeelsleden en tussen ouders onderling. Taken ouderraad: Meedenken met het schoolbeleid De school adviseren over uiteenlopende onderwerpen, die we… Lees verder

Decanen

Het Edison College heeft twee decanen die de keuzebegeleiding verzorgen. De decanen houden spreekuren voor leerlingen en ouders/verzorgers die vragen hebben over leerwegen, afdelingen en sectoren (mavo/vmbo) en profielen (havo) en vervolgopleidingen. De decanen verzorgen ook voorlichtingslessen in de leerjaren… Lees verder

Digitale nieuwsbrief ‘Edison Flits’

Speciaal voor ouders/verzorgers heeft het Edison College een digitale nieuwsbrief; de Edison Flits. Deze nieuwsbrief biedt onder andere de belangrijke data en informatie en verslagen van activiteiten. De Edison Flits verschijnt elke tweede (les)week op donderdag en wordt per e-mail… Lees verder

Doen

Elke leerling dagen wij uit met activerende didactiek. De docent heeft passie voor het onderwijs. Daardoor ontstaat er een initiatiefrijke leeromgeving waarin leerlingen fouten mogen maken. Alle faciliteiten binnen de school zijn er ten dienste van het leren van leerlingen…. Lees verder

Edison restaurant

De afdeling consumptief beschikt naast een mooie bakkerij ook over een mooie keuken en een echt restaurant; het Edison restaurant. Het Edison restaurant is geopend op dinsdagmiddag, dinsdagavond en donderdagavond. Op dinsdagmiddag kunt u om 12.00 uur terecht voor een… Lees verder

Eindexamengala

Na alle examens wordt een groots gala georganiseerd voor de eindexamenkandidaten van het Edison College. De eindexamenleerlingen en introducees maken, geheel in stijl gekleed, hun opwachting via een rode loper. Na een feestelijk welkomstdrankje barst het feest los in een… Lees verder

Examenperiode in mavo leerjaar 3 en 4

Voor mavo geldt het derde en vierde leerjaar als examenperiode. Dat betekent dat alle behaalde resultaten in die twee schooljaren meetellen voor het eindexamen. Leerlingen moeten aan alle verplichtingen voldoen, anders kunnen zij geen diploma behalen. In het PTA (Programma… Lees verder

Examenperiode vmbo leerjaar 3 en 4

In het vmbo geldt voor alle leerwegen en sectoren dat het derde en vierde leerjaar de examenperiode is. Dat betekent dat alle behaalde resultaten (ook van praktische opdrachten, handelingsplannen en stage) in die twee schooljaren meetellen voor het eindexamen. Leerlingen… Lees verder

Excursies

Voor elk leerjaar worden een of meerdere excursies per schooljaar georganiseerd. Er zijn excursies die wij vanuit een bepaald vak organiseren. Deze excursies sluiten nauw aan op het onderwijs. Enkele excursies zijn algemeen vormend. Enkele voorbeelden: NEMO in Amsterdam, survival,… Lees verder

Extra activiteiten op het Edison College

Het Edison College organiseert allerlei activiteiten op het gebied van cultuur, sport en ontspanning. Veel van deze activiteiten hebben een leerdoel, maar ook belangrijk is dat leerlingen en docenten elkaar zo buiten de lessen beter leren kennen…. Lees verder

Feestelijke activiteiten

In de loop van het schooljaar zijn er meerdere schoolfeesten en andere feestelijke activiteiten…. Lees verder

Fotografie en filmen

Er worden op school foto’s en soms ook filmopnames gemaakt tijdens activiteiten, en in en rond de school. De foto’s worden gebruikt als illustratiemateriaal in bijvoorbeeld de schoolgids en informatieboekjes van het Edison College. De filmopnames worden (soms) op de… Lees verder

Huiswerkbegeleiding

Leerlingen kunnen onder begeleiding van docenten ondersteund worden bij hun huiswerk. Aan deze huiswerkbegeleiding zijn geen kosten verbonden. Het Edison College beoordeelt of leerlingen hiervoor in aanmerking komen…. Lees verder

Kom verder op het Edison College

Kom verder, je bent welkom op het Edison College. Bij ons kun je jezelf zijn. Iedereen is immers anders en daar hebben wij oog voor. Wij zijn benieuwd naar jou en jouw talent. Dat kun je bij ons volop ontwikkelen…. Lees verder

Leerlingbegeleiding

Leerlingen op het Edison College worden door verschillende mensen begeleid. Dus staan zij er niet alleen voor!… Lees verder

Leerlingenpanels

Leerlingenpanels zijn samengesteld uit klassenvertegenwoordigers. Zij bespreken met de afdelingsleider wat er goed en fout gaat in de school en koppelen dit terug in de klas…. Lees verder

Leerlingenraad

De leerlingenraad helpt bij het organiseren van schoolfeesten, grote evenementen en acties voor een goed doel. Daarnaast praat de leerlingenraad mee over allerlei zaken in school die voor leerlingen belangrijk zijn, waaronder veiligheid, schoolregels en voorzieningen voor leerlingen…. Lees verder

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is opgesteld in overleg met de leerlingen. Het regelt de rechten en plichten van de leerlingen op de school. Bij de afdelingsleiders en de leerlingenadministratie ligt het leerlingenstatuut ter inzage…. Lees verder

Leerwerktraject

Wanneer een leerling niet in staat is het programma van de basisberoepsgerichte leerweg met een diploma af te sluiten, kan deze vanaf het derde leerjaar een leerwerktraject volgen. Deze meer praktische opleiding biedt minimaal het vak Nederlands en het beroepsgerichte… Lees verder

Leren

Leren is een individueel en een gezamenlijk proces en verloopt goed als er ruimte is voor verschillen. Elke leerling wordt gezien. In het onderwijsprogramma richt het Edison College zich op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitude die nodig zijn… Lees verder

Maatschappelijke stage

Voor alle leerlingen in het 3e leerjaar van alle afdelingen binnen de school is de maatschappelijke stage een verplichte activiteit. Het vormt een onderdeel van het examenprogramma. Bovendien is het een zinvol, leerzaam onderdeel van de opleiding. De maatschappelijke stage… Lees verder

Medezeggenschap

Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de drie scholen voor openbaar onderwijs te Apeldoorn. Aan het Edison College is een deelraad verbonden. Deze deelraad bestaat uit een ouder-/leerlinggeleding en een personeelsgeleding. De deelraad adviseert de schoolleiding over bijvoorbeeld lessentabellen, organisatiestructuur… Lees verder

Mediatheek

Het Edison College beschikt over een professionele mediatheek. Leerlingen kunnen daar met een mediatheekpas terecht voor het lenen van boeken, cd’s, dvd’s en dergelijke. Daarnaast zijn er iedere dag drie kranten te vinden op de leestafel en is er een… Lees verder

Mentor/studiecoach

Alle leerlingen hebben een mentor of studiecoach. De mentor geeft zijn of haar klas les in een of meerdere vakken en zorgt voor de algemene begeleiding van de klas. Ook heeft de mentor de contacten met de ouders/verzorgers, zo komt… Lees verder

Ondersteuningscoördinator en begeleidingsteam

De ondersteuningscoördinator draagt zorg voor het zo goed mogelijk laten verlopen van de begeleiding van de leerlingen. Zij stuurt het begeleidingsteam aan. Het begeleidingsteam bestaat uit leerlingbegeleiders en docenten die speciaal opgeleid zijn om leerlingen te begeleiden. Indien nodig, verwijzen… Lees verder

Onderwijsinspectie over Edison College

Naast onze aandacht voor kwaliteit wordt de kwaliteit van het onderwijs ook getoetst door de Onderwijsinspectie. Inspecteurs voeren gesprekken met leerlingen, ouders, medewerkers en de directie. De onderwijsinspecteur is zeer tevreden over het Edison College De kwaliteit van het onderwijs… Lees verder

Onderwijswaliteit

Op het Edison College is continu aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Jaarlijks analyseren wij onze onderwijsresultaten en stellen wij verbeterpunten vast. Periodiek wordt een tevredenheidsmeting uitgevoerd onder leerlingen, ouders en personeel. De school stelt jaarlijks een plan op…. Lees verder

Ons onderwijs

Het Edison College is een openbare school voor mavo, Mavo Plus en kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Het onderwijsaanbod is breed en veelzijdig. Elke leerling kan dus een opleiding volgen die het beste bij hem of haar past. Mavo Plus Vanaf… Lees verder

Onze website

De website van het Edison College geeft een beeld van de actuele gebeurtenissen op school en biedt informatie over activiteiten en roosterwijzigingen. Ook worden er foto’s van feesten en activiteiten op de site geplaatst. Daarnaast zijn enkele reglementen, waaronder het… Lees verder

Organisatie en rapportage

Alle leerjaren van het vmbo kennen drie lesperiodes. Na elke lesperiode krijgt de leerling een rapport. De rapportcijfers komen tot stand aan de hand van beoordelingen van gemaakt huiswerk, mondelinge en schriftelijke overhoringen, practica, werkstukken en spreekbeurten…. Lees verder

Pauzes

Tijdens de pauzes zijn alle leerlingen op de begane grond in de aula’s, de straat of op de beide pleinen. Leerlingen mogen niet op de parkeerplaats tussen de auto’s verblijven. Indien nodig mogen leerlingen aan het begin en het einde… Lees verder

Rapportage

Alle leerjaren van de mavo bestaan uit drie lesperiodes. Na elke lesperiode krijgt de leerling een rapport. De rapportcijfers komen tot stand aan de hand van beoordelingen van gemaakt huiswerk, mondelinge en schriftelijke overhoringen, practica, werkstukken en spreekbeurten. Behaalde cijfers… Lees verder

Reis- en projectweek

Voor alle leerlingen in het derde leerjaar is er de reis- en projectweek. Leerlingen kiezen uit verschillende activiteiten in binnen- of buitenland. Door de grote variatie in projecten is er voor elk wat wils. De hele week is gevuld met… Lees verder

Reken- en taalbeleid

Rekenen Vanaf het examenjaar 2014 wordt getoetst op de basale rekenvaardigheden. Er is een landelijk referentiekader vastgesteld om het niveau te bewaken. Dit kader ligt voor havo/vwo (3F) hoger dan voor het vmbo (2F). Om ervoor te zorgen dat leerlingen… Lees verder

Relaties

Het onderhouden van interne en externe relaties die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelstelling van de ouderraad. Ouders kunnen ook vragen aan de ouderraad voorleggen. De leden van de ouderraad richten zich op het belang van… Lees verder

Rots- en watertraining

Ziet uw kind erg op tegen de brugklas? Geeft niks hoor, dan mag hij of zij op het Edison College meedoen met de Rots- en Watertraining. Op twee woensdagmiddagen voor de grote vakantie gaat uw kind dan met andere kinderen… Lees verder

Samen

Het Edison College vormt één hoekpunt van de driehoek school-ouders-maatschappij. In die driehoek staat elke leerling centraal. Aan hem of haar wil de school, in een plezierige en veilige sfeer, maatwerk leveren en begeleiding bieden zodat hij of zij een… Lees verder

Schoolboeken

Het Edison College heeft een intern leermiddelenfonds (LMF), samen met de 2 andere AVOO scholen. Dit betekent dat alle leermiddelen, die onder de gratis leermiddelen van de overheid vallen, door het LMF worden gekocht en aan de leerlingen in bruikleen… Lees verder

Schooltijden

Lesuren en pauzes 1e lesuur 08.10 – 09.00 uur 2e lesuur 09.00 – 09.50 uur 3e lesuur 09.50 – 10.40 uur Pauze 10.40 – 11.00 uur 4e lesuur 11.00 – 11.50 uur 5e lesuur 11.50 – 12.40 uur Pauze 12.40… Lees verder

Sociale activiteiten

Zelf organiseren van activiteiten die bijdrage aan de doelstelling van de ouderraad. Bijvoorbeeld een thema-avond over pesten of; wat doet uw kind op internet? Daarnaast ondersteunt de ouderraad bij diverse activiteiten in de school…. Lees verder

Sociale media

Het Edison College is ook te volgen via Facebook (Edison College Apeldoorn) en Twitter (@EdisoncollegeNL)…. Lees verder

Sponsoring

Het Edison College staat niet afwijzend tegenover sponsoring, zolang er wordt voldaan aan een aantal afspraken. Het Edison College wenst geen actieve rol te spelen ten aanzien van sponsoring, maar zal zeker geen aanbiedingen afslaan of voor de hand liggende… Lees verder

Sportroute of Kunst- en Cultuurroute

Vanaf het eerste leerjaar in de mavo kun je kiezen voor de Sportroute of de Kunst- en Cultuurroute. Ben je een sportief type en wil je later gaan werken in de sportwereld? Kies dan voor de Sportroute. In de onderbouw… Lees verder

Technologie

In leerjaar 3 krijgen leerlingen het vak technologie (behalve als ze voor de Sportroute hebben gekozen). Technologie is een vak, waarin leerlingen veel met de computer werken. Ze werken vier lesuren per week aan projecten. In deze projecten staan onderwerpen… Lees verder

Toetsen volgens de RTTI-methode

In het voortgezet onderwijs kun je eindeloos toetsen. Het Edison brengt daar liever rust in met vaste toetsmomenten in het leerjaar. Dus minder toetsen, maar wel op een betere manier. Namelijk de RTTI-methode. We toetsen hiermee bij de leerling hoe… Lees verder

Tussenuren/opvang

Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 (Young Edison) hebben geen tussenuren, maar worden opgevangen door een andere docent. Daarnaast worden tussenuren zoveel mogelijk voorkomen door roosterwijzigingen en vaste invaluren van docenten. Zijn er wel tussenuren, dan verblijven de leerlingen in… Lees verder

Vmbo leerjaar 3 en 4

Leerwegen mavo (tl / gemengde leerweg) kader (kaderberoepsgerichte leerweg) basis (basisberoepsgerichte leerweg inclusief leerwegondersteunend onderwijs – lwoo) Alle leerwegen bereiden voor op het middelbaar beroepsonderwijs. De kader- en basisberoepsgerichte leerweg hebben in leerjaar 3 en 4 meer beroepsgerichte lesuren dan… Lees verder

Vmbo Vakcollege leerjaar 1

Leerjaar 1 vmbo van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bieden we aan in de vorm van Vakcolleges. Leerlingen kunnen kiezen voor het Vakcollege Techniek, Vakcollege Zorg en Welzijn, Vakcollege Bizznizz (winkel en kantoor) en Vakcollege Horeca, Bakken en Recreatie. Voor… Lees verder

Vmbo Vakcollege leerjaar 2

De leerlingen van leerjaar 2 vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg krijgen ook 6 uur vakmanschap. Dit is een voortzetting van de beroepsgerichte uren die gevolgd zijn in leerjaar 1. Ook nu veel praktijklessen, met daarnaast bedrijfsbezoeken en gastlessen, waardoor een… Lees verder

Webportaal

Sinds een aantal jaren maakt het Edison College gebruik van het webportaal. Hierop kunt u informatie vinden over uw eigen kind(eren), zoals het lesrooster, behaalde cijfers, eventuele afwezigheid en het huiswerk. Maar ook andere informatie waarvoor u eerder naar onze… Lees verder