Home > Wiki > ouderbetrokkenheid

Communicatie

De ouderraad volgt de school en adviseert de school over verbetering van de communicatie tussen school en ouders… Lees verder

Contact thuis – school

Het Edison College vindt het belangrijk goed contact te onderhouden met ouders/verzorgers. De mentor/studiecoach is het eerste aanspreekpunt voor ouders. In de brugklas komt hij of zij een keer op huisbezoek. Naast een algemene ouderavond worden er tijdens het schooljaar… Lees verder

De ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de leerlingen via de ouders. Zij zorgt voor een goede communicatie tussen ouders, directie en personeelsleden en tussen ouders onderling. Taken ouderraad: Meedenken met het schoolbeleid De school adviseren over uiteenlopende onderwerpen, die we… Lees verder

Decanen

Het Edison College heeft twee decanen die de keuzebegeleiding verzorgen. De decanen houden spreekuren voor leerlingen en ouders/verzorgers die vragen hebben over leerwegen, afdelingen en sectoren (mavo/vmbo) en profielen (havo) en vervolgopleidingen. De decanen verzorgen ook voorlichtingslessen in de leerjaren… Lees verder

Digitale nieuwsbrief ‘Edison Flits’

Speciaal voor ouders/verzorgers heeft het Edison College een digitale nieuwsbrief; de Edison Flits. Deze nieuwsbrief biedt onder andere de belangrijke data en informatie en verslagen van activiteiten. De Edison Flits verschijnt elke tweede (les)week op donderdag en wordt per e-mail… Lees verder

Fotografie en filmen

Er worden op school foto’s en soms ook filmopnames gemaakt tijdens activiteiten, en in en rond de school. De foto’s worden gebruikt als illustratiemateriaal in bijvoorbeeld de schoolgids en informatieboekjes van het Edison College. De filmopnames worden (soms) op de… Lees verder

Medezeggenschap

Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de drie scholen voor openbaar onderwijs te Apeldoorn. Aan het Edison College is een deelraad verbonden. Deze deelraad bestaat uit een ouder-/leerlinggeleding en een personeelsgeleding. De deelraad adviseert de schoolleiding over bijvoorbeeld lessentabellen, organisatiestructuur… Lees verder

Meepraten – meedenken

Ouders en leerlingen kunnen meedenken over de gang van zaken op school via de ouderraad, de deelraad, de ouderpanels, de leerlingenraad en de leerlingenpanels…. Lees verder

Onze website

De website van het Edison College geeft een beeld van de actuele gebeurtenissen op school en biedt informatie over activiteiten en roosterwijzigingen. Ook worden er foto’s van feesten en activiteiten op de site geplaatst. Daarnaast zijn enkele reglementen, waaronder het… Lees verder

Ouderpanels

Twee keer per jaar vinden er gesprekken plaats met ouders over onderwijs, organisatie, structuur en de actuele stand van zaken. Ouders worden uitgenodigd om hierover mee te denken en te praten…. Lees verder

Relaties

Het onderhouden van interne en externe relaties die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelstelling van de ouderraad. Ouders kunnen ook vragen aan de ouderraad voorleggen. De leden van de ouderraad richten zich op het belang van… Lees verder

Sociale activiteiten

Zelf organiseren van activiteiten die bijdrage aan de doelstelling van de ouderraad. Bijvoorbeeld een thema-avond over pesten of; wat doet uw kind op internet? Daarnaast ondersteunt de ouderraad bij diverse activiteiten in de school…. Lees verder

Sociale media

Het Edison College is ook te volgen via Facebook (Edison College Apeldoorn) en Twitter (@EdisoncollegeNL)…. Lees verder

Webportaal

Sinds een aantal jaren maakt het Edison College gebruik van het webportaal. Hierop kunt u informatie vinden over uw eigen kind(eren), zoals het lesrooster, behaalde cijfers, eventuele afwezigheid en het huiswerk. Maar ook andere informatie waarvoor u eerder naar onze… Lees verder