Home > Wiki > studiekosten

Annulering deelname

Wanneer de leerling onverhoopt niet deel kan nemen aan een algemene excursie, vakexcursie of extra activiteit, dan is het zaak eventuele kosten te vermijden door een tijdige schriftelijke of digitale afmelding bij de afdelingsleider. Eventuele al gemaakte kosten voor tickets… Lees verder

Extra activiteiten

De school organiseert een aantal zaken dat als waardevol voor de leerlingen wordt ervaren, maar geen onderdeel vormt van het verplichte lesprogramma. Deelname aan deze activiteiten is vrijwillig; na opgave voor een dergelijke activiteit is de betaling hiervoor verplicht…. Lees verder

Extra activiteiten – algemene excursies

Algemene excursies die samenhangen met het vakkenpakket vormen een onderdeel van het verplichte lesprogramma. De kosten van de kennismakingsactiviteiten, van het busvervoer en de entreegelden worden ook door het vrijwillige en onderwijs-gerelateerde deel van de ouderbijdrage gedekt. De hoogte van… Lees verder

Extra activiteiten – vakexcursies

Vakgebonden excursies die samenhangen met het vakkenpakket vormen onderdeel van het verplichte lesprogramma. De kosten van het busvervoer en de entreegelden worden ook door het vrijwillige onderwijsgerelateerde deel van de ouderbijdrage gedekt. De hoogte van de kosten is eveneens afhankelijk… Lees verder

Financiële zaken

De Stichting AVOO (Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs), waaronder het Edison College valt, heeft een eigen leermiddelenfonds (LMF). Dit houdt in dat de schoolboeken eigendom van de school zijn en dat het fonds er voor zorgt dat elke leerling de juiste… Lees verder

Materialen en gereedschappen

Er zijn ook leermiddelen waar de leerling/ouder zelf voor moet zorgen, zoals pen en potlood, schriften, in bepaalde situaties een atlas en een woordenboek. Soms kunnen materialen, bijvoorbeeld een gereedschapskist of (sport-)kleding, goedkoper via de school worden ingekocht. U ontvangt… Lees verder

Reductie en kwijtschelding

Er is een coulanceregeling voor ouders/verzorgers als zij door omstandigheden niet in staat zijn een financiële bijdrage te leveren. Het secretariaat van de school kan u daarover informeren, evenals informatie verstrekken over het verkrijgen van een bijdrage van de Stichting… Lees verder

Reis- en projectweek

Voor de activiteiten in deze week ontvangen de ouders een aparte factuur. Er kan gekozen worden uit een hele reeks van activiteiten, waarvan de kosten uiteenlopen van 35 euro voor een project op school tot 450 euro voor een buitenlandse… Lees verder

Schoolboeken

Het Edison College heeft een intern leermiddelenfonds (LMF), samen met de 2 andere AVOO scholen. Dit betekent dat alle leermiddelen, die onder de gratis leermiddelen van de overheid vallen, door het LMF worden gekocht en aan de leerlingen in bruikleen… Lees verder

Stichting Leergeld Apeldoorn

Deze stichting wil er voor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en excursies. Om mee te kunnen doen met buitenschoolse activiteiten worden deze door de Stichting Leergeld Apeldoorn… Lees verder